OBJECTE

El present avís legal regula l'ús del Portal d'Internet "www.baba.es" (en endavant, el portal), o qualsevol altre que en el futur li substituís, que VINOTECA TERRA DE VINS S.L. (Des d'ara BABA) posa a disposició dels usuaris, constituint un punt de trobada d'informació, productes relacionats amb els videojocs i les noves tecnologies, així com altres serveis.

BABA té el seu domicili social al carrer Avenida/ Des Torrent Nº14, 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears, Espanya amb CIF B57299885. Per comunicacions legals i organismes i institucions públiques, contactar amb admin@baba.es. Per a qualsevol consulta, dubte o incidència relacionada amb els productes i serveis oferts per BABA, contactar amb Atenció al client

De conformitat amb el que preveu el Reglament UE 524/2013, de 21 de maig de 2013 i de la Llei 7/2017, de 2 de novembre sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s'insereix a continuació enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la qual podran recórrer els clients per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia amb relació als serveis prestats per BABA a la seva web: https://ec.europa.eu/

La utilització del Portal atribueix la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a aquest. BABA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal, així com les Condicions Generals d'Accés i Utilització del mateix. Per això, BABA recomana a l'Usuari llegir aquestes Condicions Generals atentament cada vegada que accedeixi a qualsevol dels Portals.

L'accés a determinats continguts oferts a través del Portal pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i / o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Portal de forma gratuïta, després del corresponent registre sol·licitat per BABA. Un cop sol·licitat el registre, i amb independència que provisionalment es comencin a prestar els serveis inclosos al Portal, BABA disposarà d'un termini d'un mes per verificar que les dades introduïdes per l'Usuari són correctes, complets, lícits, no són il·legals ni irrespectuosos, i que permeten la correcta identificació de l'usuari, així com que corresponguin a persones físiques o jurídiques que BABA identifiqui com Públic destinatari del present Portal.

Amb independència de les possibles accions de verificació que portarà a terme BABA, l'acceptació del registre no suposa en absolut l'assumpció per part de BABA que aquesta informació és correcta, completa, lícita ni legal, sinó que la mateixa va ser emprada a mer efecte de procedir amb el Registre. Per tant, l'usuari respondrà, el qualsevol cas, de la veracitat i licitud de les dades facilitades, eximint expressament a BABA de qualsevol responsabilitat per la inclusió d'aquestes dades, i reservant-se el dret a no acceptar la sol·licitud de registre en funció de les circumstàncies descrites en el paràgraf anterior, sense perjudici de les altres accions que puguin ser procedents en Dret.

El "Públic destinatari del Portal" són aquelles persones físiques o jurídiques a què van destinats, en funció del tipus d'informació, els serveis i / o productes inclosos al Portal, entre els quals es troben, fonamentalment, aficionats i professionals dels jocs per a ordinador i consoles. En qualsevol cas, BABA podrà denegar el registre a tots aquells sol·licitants que no siguin considerats com a "Públic destinatari del Portal.

La denegació del registre implica automàticament la cessació en la consideració d'Usuari i, per tant, la denegació d'accés al Portal i la terminació dels serveis i continguts recollits al Portal.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l'Usuari conegui o sospiti que tercers puguin conèixer o poguessin estar fent ús de la seva contrasenya, haurà de posar tal circumstància en coneixement de BABA amb la major brevetat.

CARÀCTER I UTILITZACIÓ CORRECTA DELS CONTINGUTS I SERVEIS

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a no:

Utilitzar els Continguts de forma i amb fins contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.

Transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.

Reproduir, copiar, o distribuir els Continguts, així com permetre l'accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a BABA o a tercers, especialment els corresponents a la marca "BABA", així com el nom de domini "BABA.es".

Fer servir els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que BABA pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o de la llei en relació amb la utilització del Portal.

BABA vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, els Continguts o excloure a l'Usuari del Portal en el seu conjunt o d'algun dels serveis i / o continguts inclosos en el mateix, en cas de (i) la presumpta comissió per part seva de qualsevol infracció, ja sigui per acció o omissió, tipificada en qualsevol norma, sigui civil, penal, administrativa o de qualsevol altra índole, (ii) en el cas que s'observés qualsevol conductes que, segons el parer de BABA, que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de BABA.

Així mateix, per a fer ús dels Continguts del Portal els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BABA es reserva el dret a interrompre l'accés al Portal, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, BABA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Portal ni dels Continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment puguin exigir-se responsabilitats a BABA en aquest sentit.

BABA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de BABA, i / o degudes a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i / o tinguin per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de BABA com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, BABA no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

BABA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del Portal, ni tampoc pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats. BABA tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Portal que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa.

BABA no es responsabilitza pel contingut de la informació recollida en el seu portal, així com per aquelles opinions, comentaris, apreciacions o qualsevol altra manifestació recollida en el mateix que no siguin emeses directament per BABA.

BABA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a continguts de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen al Portal és exclusivament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació o altres continguts i serveis a Internet. BABA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. Aquests Continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa BABA no pot controlar i no controla la licitud dels Continguts ni la qualitat dels serveis oferts. En conseqüència, l'Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

BABA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos .

BABA no es fa responsable dels continguts, qualssevol que siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a BABA per mitjà del portal, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, sent per tant imputable als Usuaris qualsevol responsabilitat que prové de els continguts enviats pels mateixos. Per al cas específic de les Dades de Caràcter Personal, vegeu la Política de Privadesa.

DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT

Tots els Continguts inclosos en el portal, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, la marca "BABA" i el domini "BABA.es" són de l'exclusiva propietat de BABA o de tercers, els drets si escau reconeix BABA, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit per part del titular dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Usuaris que enviïn per mitjà del Portal observacions, informacions, opinions, comentaris o qualsevol tipus de continguts per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible , s'entén que autoritzen a BABA per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals continguts, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial , excepte menció expressa de l'Usuari en contra. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Totes les imatges i textos dels productes pertanyen als seus respectius autors.

LLEI APLICABLE

L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a BABA DISCOS S.L. puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, d'acord amb la seva Política de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepta com a legislació rectora de les presents condicions l'espanyola i se sotmet per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Manacor (Mallorca) Balears.